LIFETIME MEMBERS

S.NOTitleFirst NameMiddle NameLast NameID #
1MR.JANGBU SHERPA (JYALSA, SOLU)LT001/07
2MR.FURI SHERPA (BAGAM, SOLU)LT002/07
3MR.ANG BABUSHERPA (GARMA, SOLU)LT003/07
4MR.PASANG SHERPA (KERUNG, SOLU)LT004/07
5MR.ANG SONASHERPA (GOLI, SOLU)LT005/07
6MR.PASANGDAWASHERPA (KHARIKHOLA, SOLU)LT006/07
7MR.AOU DAWASHERPA (LODING, SOLU)LT007/07
9MR.PHURI SHERPA (SALLERI, SOLU)LT009/07
10MR.LHAKPA SHERPA (SERKHA, SOLU)LT010/07
11MR.DAWA TSHERINGSHERPA (NAJING, SOLU)LT011/07
12MR.KAJI GURUNG (BOUDHA, FULBARI)LT012/07
14MR.KARMA SHERPA (Chabahil, Kathmandu)LT014/07
15MR.TSEWANG SHERPA (THALLERI, SOLU)LT015/07
16MR.PHUDORJEESHERPA (LODING, SOLU)LT016/07
17MR. KAJISHERPA (THALLERI, SOLU)LT017/07
18MR.MINGMARDENDILAMA (JUNBESI, SOLU)LT018/07
19MR.WONG CHOLAMA (JUNBESI, SOLU)LT019/07
20MR.PASANG G.SHERPA (NUNTHALA, SOLU)LT020/07
21MR.PHUDORJI SHERPA (JAIDU, SOLU)LT021/07
22MR.TENZING SHERPA (CHABAHIL, KTM)LT022/07
23MR.TASHI SHERPA (CHABAHIL, KTM)LT023/07
25MR.WANGEL SHERPA (MENDOPAKE, SOLU)LT025/07
26MR.GELU JANGBUSHERPA (PINASA)LT026/07
28MRS.KANCHI SHERPA (JAMBUK, SOLU)LT028/07
30PASANG DORJISHERPA (GARMA, SOLU)LT030/07
31MR.NIMA SHERPA (GARMA, SOLU)LT031/07
32MR.JANGBU SHERPA (THAMO, KHUMBU)LT032/07
33MR.ANG DENDISHERPA (TAPTING, SOLU)LT033/08
34MR.SANU K.LAMA (SINDUPALCHOK-9)LT034/08
37MR.PHURBA LAMA (GARMA, SOLU)LT037/08
38MR.SONAM JANGBUSHERPA (MOPUNG, SOLU)LT038/08
40MR.N.C SHERPA (LUKLA, CHAURIKHARKA)LT040/08
41MR.NGAWANG TENJISHERPA (NUNTHALA, SOLU)LT041/12
42MR.PASANG KAJISHERPA (SOTHANG, CHITRE)LT042/08
43MR.PASANG SHERPA (TAKTOR, BENI)LT043/08
44MR.DORJEE SHERPA (MALI, DOLAKHA)LT044/08
45MRS.NIMA SHERPA (NEMAR, SOLU)LT045/08
46MR.GALGEN SHERPA (NEMAR, SOLU)LT046/08
47MRS.KHANGDU LHAMU (JALESWORI, KHOTANG)LT047/08
49MR.KARMASHERPA (NUNTHALA, TAKSINDO)LT049/08
50MR.KAJI SHERPA LAMA (CHANGMITHANG, SOLU)LT050/08
52MR.LOBSANG SHERPA (CHUCHEPATI, KTM)LT052/10
53MR.KAJI SHERPA (LODING, SOLU)LT053/08
55MRS.LAKPHUTI SHERPANI (KHUMBU)LT055/08
56MR.JIGMEELAMA (BHANDAR, RAMECHAP)LT056/08
58MR.DAWA SHERPA (GARMA, SOLU)LT058/08
59MR.PASANG KYIPALT059/08
60PALYULLINGINTERNATIONALLT060/08
62MR.PEMBA GELESHERPA (KERUNG, SOLU)LT062/08
63MR.PASANG NURUSHERPA (CHAURIKHARKA)LT063/08
65MR.LHAKPA RINZISHERPA (GORA, SOLU)LT065/09
66MR.LHASANGBUSHERPA (TATOPANI)LT066/09
67MRS.CHOTEE SHERPA (CHANGMITHENG)LT067/09
68MR.PEMBA SHERPA (JAIDU, SOLU)LT068/09
69MR.KAMI TSHERINGSHERPA (LODING)LT069/09
70MR.GELU LAMA (CHIWANG, SOLU)LT070/09
71MR.PASANG SHERPA (JYALSA, SOLU)LT071/09
72MRS.DALISHERPA (NEMAR, SOLU)LT072/09
73MRS.LHAKISHERPA (KHORIYA, SOLU)LT073/09
74MRS.NIMASHERPA (MERAGANGDOK)LT074/09
76MRS.PASiSHERPA (NAJING)LT076/09
77MR.KARMAHUNJOSHERPA (DOLAKHA)LT077/09
78MR.KANCHHA SHERPA (NUNTHALA, SOLU)LT078/09
79MR.TENDISHERPA (MOPUNG, SOLU)LT079/10
80MR.DENDISHERPA (RAMECHAP)LT080/10
81MR.NGIMAKAJISHERPA (KHARIKHOLA)LT081/10
82MR.PASANGC.SHERPA (KHUMJUNG)LT082/10
83MR.PEMBASHERPA (TUSAL, BOUDHA)LT083/10
84MR.ANGTSHERINGLAMA (JUNBESILT084/10
85MR.KUNJANGLAMA (GARMA)LT085/10
86MR.KAJISHERPA (DHARAN)LT086/10
87MR.TSHERINGNORBUSHERPA (DARJEELING)LT087/10
88MR.DORJISHERPA (LURA)LT088/10
89MR.KARMADORJEE (BOUDHA)LT089/10
90MRS.PEMASHERPA (NAJING)LT090/10
91MR.CHIRINGSHERPA (BAGAM)LT091/10
92MR.LHAKPASHERPA (SYARSING)LT092/10
93MR.JANGBUSHERPA (DHORPHU, SALLERI)LT093/10
94MRS.KANCHHISHERPA (THATENG)LT094/10
95MR.PASANGNORBUTSAMCHAOE (KHASA)LT095/10
96MR.DAWASHERPA (CHUTOK, SOLU)LT096/10
97MR.PHURILAMA (PHAPLU)LT097/10
98MR.PASSANGSHERPA (GARMA, SOLU)LT098/10
99MR.LHAKPASHERPA (NEMAR, SOLU)LT099/10
100MR.DAWASHERPA (NEMAR, SOLU)LT100/10
101DR.NEEMALAMALT101/10
102MRS.ANGMAYASHERPA (PHAPLU)LT102/10
103MR.KARMALAMA (PHAPLU)LT103/10
104MRS.DAWADOMA (SWAMBHU)LT104/10
105MR.GELBULAMA (LAPCHE)LT105/10
106MR.DOMILAMA (JUNBESI)LT106/10
107MRS.NIMALHAMUMC ELHINNEY (CANADA)LT107/10
108MRS.SONAMC.SHERPA (TEXAS)LT108/10
110MR.ANGDAMISHERPA (SALLERI)LT110/10
111MRS.SHERAPDOLMA (CHAKAM, TATOPANI)LT111/10
112MR.PASANGNURBUSHERPA (DARJEELING)LT112/10
113MR.DAWANURBUSHERPA (SALUGARA)LT113/10
114MR.DAWASHERPA (KATUBHAL, KTM)LT114/10
115MR.DAWASHERPA (LODING)LT115/10
116MR.KARMAPHINJOKPINASA (JORPATI, KTM)LT116/10
117MR.SANGESHERPA (JIRI, DOLAKHA)LT117/10
118MRS.YANGILAMA (GOLI)LT118/10
119DR.YULASHERPA (TAKSINDO)LT119/10
120MR.LHAKPAONGDUSHERPA (GOLI)LT120/10
122MRS.URKENDOMASHERPALT122/10
123MR.PHUDORJEESHERPA (KHUMJUNG)LT123/10
124MR.NIMASHERPA (SINDHUPALCHOK)LT124/10
125MR.NIMADENDISHERPALT125/10
126MR.PEMBADENDISHERPA (SINDHUPALCHOK)LT126/10
127MR.MAYASHERPINI (TUSAL)LT127/10
128MR.NGAWANGTSETEN (NAMCHE BAZAR)LT128/10
129MRS.KARMUSHERPA (OKERENI, SINDUPALCHOK)LT129/10
130MR.CHHIRINGSHERPA (KHORIYA, SOLU)LT130/10
131MRS.MAYASHERPA (RAMECHAP)LT131/10
132MR.TENJINGSHERPA (GOLI)LT132/10
133MR.LHAKPASHERPA (NAMCHE)LT133/10
134MR.TSERINGTASHISALAKA (TATOPANI)LT134/10
135MR.NAWANGSHERPA (KAKU-MERA)LT135/10
136MRS.NIMA.D.SHERPA (SNOW LION IMPORTs)LT136/10
137MR.TASHITSERINGSHERPA (RINGMO, SOLU)LT137/10
138MR.NIMASHERPA (LAPCHE, SOLU)LT138/10
139MR.NGIMATEMBASHERPA (THATENG, GUDEL)LT139/10
140MRS.DADOMALAMASHERPA (JUNBESI)LT140/10
141H.E TRUNGRAM GYALTRUL RINPOCHE(KTM)LT141/10
142MR.PHURBASHERPA (LODING)LT142/10
143MRS.ANGPASISHERPINILT143/10
144MR.PASANGKAMISHERPA (CHULEMU)LT144/11
145MR.TANDUSHERPA (KHARIKHOLA)LT145/11
147MR.ANGDENDISHERPA LAMA (JUNBESI)LT147/11
148MRS.KUSANGD.SHERPA (SALLERI) LT148/11
149MR.DORJISHERPA (Mendopake) LT149/11
150MR.Tsewang Lama (ILLAM)LT150/11
151MR.PEMBASHERPA KHAMBACHE (BHAJPUR)LT151/11
152MRS.ANGDALISHERPA (NAYA BAZAR, SALLERI)LT152/11
153MRS.PHURGYALMUSHERPA (OKRENI, SINDUPALCHOK)LT153/11
154MR.GOMBASHERPA (BHOJPUR)LT154/11
155MR.ANGGALGENSHERPA (DARJEELING)LT155/11
157MR.KAJISHERPA (NUNTHALA)LT157/11
158MR.SONAMSHERPA (GOLEY)LT158/11
159MR.NURBUSHERPALT159/11
160MR.MINGMAT.SHERPALT160/12
161MR.NURBUSHERPA (BOUDHA)LT161/16
162MR.ANGDENDISHERPA LAMA (JUNBESI)LT162/12
163MR.GURMILAMALT163/12
164MR.GYURMESHERPA (JORPATI)LT164/12
165MR.PembaLoponSHERPALT165/12
166MR.TSHERINGTENZINGLAMA (SINDUPALCHOK)LT166/12
167MR.GYALJENSHERPA (SALLERI 5, ROSI)LT167/12
168MRS.MAYASHERPA (SALABESI)LT168/12
169MRS.FURUC.SHERPALT169/12
170MR.PASANGS.GOPARMA (TAPTING)LT170/12
171MR.KARPUSHERPA (MULKHARKA, SINDUPALCHOK)LT171/12
172MR.PASANGSHERPA (JAIDU, SOLU)LT172/12
173MR.PHURBAGYALZENSHERPA (BAGANJE, SOLU)LT173/12
174MR.ANGDENDISHERPA (KURIMA)LT174/12
175MR.ANGBABUSHERPA (LODING)LT175/12
176MR.KAJIPASSANGSHERPA (TAKSINDO, SOLU)LT176/12
177MR.ANGNORBUSHERPA (DOLAKHA)LT177/12
178MISSDALISHERPASHERPA (BOUDHA, TUSAL)LT178/12
179MR.LHAKPARINZISHERPA (GORAKHANI)LT179/12
180MR.DORJESHERPASHERPA (GUMDEL, RAMECHAP)LT180/12
181MR.PASSANGSHERPA (CHULEMU, SALLERI)LT181/12
182MR.MINGMAGYALPOSHERPALT182/12
183MR.PHURBASHERPA (SALABESI, SOLU)LT183/12
184MR.ANGNURISHERPA (MOPUNG, SOLU)LT184/12
185MR.ANGGELUSHERPA (BENI CHADUNG, SOLU)LT185/12
186DAWAJANGBUSHERPA (CHESKAM, SOLU)LT186/12
187MR.PHURBAGYALZENSHERPA (THAMO)LT187/12
188MR.BHOKTUSHERPA (BIGU, DOLAKHA)LT188/12
189KELSANGSHERPA (LAMBAGAR, DOLAKHA)LT189/12
190NORDENSHERPA (LAMAGAR, DOLAKHA)LT190/12
191MR.DORJISHERPA (BENI, SOLU)LT191/16
192MR.FURISHERPA (JORPATI, KTM)LT192/12
193MR.GELUSHERPA (SERGHA, SOLU)LT193/12
194MR.CHILDUMSHERPA (MOPUNG, SOLU)LT194/12
195MR.ANGPHURBASHERPA (THAMO)LT195/12
196MR.KAMISHERPANI (GARMA, SOLU)LT196/12
197MRS.TENJINGLHAMUSHERPA (BAGAM, SINDHUPALCHOK)LT197/13
198MR.CHHIRINGT.SHERPA (DOLAKHA)LT198/13
199MR.THUPTENN.SHERPA (DOLAKHA)LT199/13
200MR.TSEWANGSHERPA (SINDHUPALCHOK)LT200/13
201MR.PEMBATSHERINGSHERPA (BAGANCHEP, SOLU)LT201/13
202MR.FURBALAMA (DOLAKHA)LT202/13
203MRSONAMG.SHERPA (BAYSIDE)LT203/13
204MR.MINGMASHERPA (KHARIKHOLA)LT204/13
205MR.SONAMPHINTSOKSHERPA (DHAM, TIBET)LT205/13
206MR.PASANGKAJISHERPA (GORAKHANI)LT206/15
207MR.FURBATHILEYLAMSAR (KHASA PANG, TIBET)LT207/13
208MR.GELbuSHERPA (TAKSINDO)LT208/16
209MR.NGIMASHERPA (SHYAMA, DOLAKHA)LT209/13
210MR.LHAKPADENDISHERPA (BHOJPUR)LT210/13
211H.E KHEN RINPOCHE SANGERANGJUNG (DOLAKHA)LT211/13
212MRS.JANGMUSHERPA LAMA (ARUBARI, KTM)LT212/13
213MR.LAKPATSHERINGLAMA (MAHANKAL, BOUDHA)LT213/13
214MR.CHHULDIMNURUSHERPA (NAMCHE)LT214/13
215MR.ANGPASANGSHERPA (KHUMJUNG)LT215/13
217MRS.LAMUSHERPA (DEURALI, RAMECHAP)LT217/13
218MRS.DAWADIKISHERPA (MENDOPAKE)LT218/13
219MR.PALJERSHERPA (DEURALI, RAMECHAP)LT219/18
220MR.PEMBAGELUSHERPA (NAJING, SOLU)LT220/13
221MRS.ANGMAYASPONDER SHERPA (MASSACHUSSETTS)LT221/13
222MR.SANGEYSHERPASHERPA (SINDUPALCHOK)LT222/14
223MR.NIMASHERPA (MOPUNG, SOLu)LT223/14
224MRS.SHERJANGMUSHERPA (KERUNG, SOLU)LT224/14
225MR.ANGCHHIRINGSHERPA (SERGHA, SALLERI)LT225/14
226MR.FURBASHERPA (TAPLEJUNG)LT226/14
227TSHERINGCHOEDEN (JYALSA, SOLU)LT227/14
228MRS.PASANGKANCHEESHERPA (PANGBOCHE, KHUMJUNG)LT228/14
229MR.NORSANGSHERPA (SALLERI-8, SOLU)LT229/14
230MRS.KANCHIMAYASHERPA (GOLI, SOLU)LT230/14
231MR.ANGJANGBUSHERPA (GOLI, SOLU)LT231/14
232MR.GYALJENSHERPA (TAKSINDU, SOLU)LT232/14
233KAMISHERPA (GORAKHANI, SOLU)LT233/14
234MR.LHAKPATENGISHERPA (GUMDEL, RAMECHAP)LT234/14
235GELUSHERPA-PINASA (MERA, SOLU)LT235/15
236MR.PEMBADORJEESHERPA (GUDEL, SOLU) LT236/16
238MR.SANUK.SHERPALT238/15
239THINLENNORBUSHERPA (BUNG-4, SOLU)LT239/16
240MR.LHAKPASherpa Lama (Jambuk) LT240/16
241MR.LOKENDRAB.YAKHALT241/16
242MRS.PEMBACHOTISHERPALT242/16
243MRS.LHEMISHERPALT243/16
244MR.PEMBADORJEESHERPALT244/16
245MR.SONAMGelbuSherpaLT245/17
246ANGNGIMA GeljeSherpaLT246/16
247MRS.DOLMASHERPALT247/16
248MR.NGAWANGT.SHERPALT248/16
249MR.ANGPHURBALAMA (JUNBESI)LT249/16
250MR.ANGPASANGSHERPA LAMA LT250/16
251PASANGR.SHERPA (Kharikhola) LT251/16
252TEMBASHERPALT252/17
253ONGCHHUSHERPA (Jubing Pangom, Solu) LT253/17
254MRS.PhuraYangjeeSherpa (Tengbuche) LT254/17
255CHINGNURUSHERPA (Khumjyung) LT255/17
256TASHISHERPALT256/17
257PHURBASHERPA LAMA (GOLI) LT257/17
258ANGSANGYELT258/17
259NGIMALAMA (Garma) LT259/17
260PEMASHERPA (Serga) LT260/17 
261PHULASHERPALT261/17
262ANGNimaSHERPA (Khumjung) LT/262/17
263Dorjee SHERPA (GOLI) LT/263/18
264Tenzi SHERPA LT264/18
265Phurba SHERPA (GORAKHANI) LT265/18
266Ang Babu SHERPA (WAKU SOLU) LT266/18
267Dawa SHERPA (TAKSHINDO) LT267/18
268Mr. Ngawang Sherpa (Thalleri Solu) LT268/18
269Mr, Gelbu Sherpa (Thalleri Solu) LT269/18
270Lhakpa Sherpa (Taksindhu) LT270/18
271Lhaten Lama (Junbeshi) LT271/18
272Mr.Pasang Sherpa (Golu) LT272/18
273Mr. Nima Sherpa LT273/19
274Mr. Chheten W. Sherpa (Loding) LT274/20
275Mr. Ngawang ChhemjeeSherpa (Khumjung) LT275/19
276Mr. Lhakpa Lama (Mendopake) LT276/19
277Mr. Tenzing Sherpa (Tatopani) LT277/19
278Mr. Nima Chhiring Sherpa (Chyangmiteng Solu) LT278/19
279Mr. Thupten Sherpa (Cheskam) LT279/19
280Mr. Sangge Dorjee Sherpa (Sindhupalchok) LT280/19
281Mr. Phara Dendi Sherpa (Bhojpur) LT281/19
282Ms. Lakpa Diku Sherpa LT282/19
283Mrs. Ang Lhamu Sherpa (Bung Nepal) LT283/19
284Mr. Ngawang KSherpa LT284/19
285Mr. Kami Rita Sherpa (Solukhumbu) LT285/19
286Mr. Pasang Geljen Sherpa (Mahangkal Boudha) LT286/19
287Mr. Lakpa Tsehering Sherpa (Namche Nepal) LT287/19
288Mr. PhurbaChhiri Sherpa (Bigu Dolakha) LT288/19
289Mr. Mingma Renjen Sherpa (Bigu Dolakha) LT289/19
290Mr. PemaNorbu (Boudha Tusal) LT290/19
291Mr. PasangNima Sherpa SangkhuwasabhaLT291/19
292Mr. Furdiki Sherpa (Kathmandu) LT292/20
293Mr. Wongchhiri Sherpa (Bigu) LT293/19
294Mr. Jhanmyang Sherpa (Boudha) LT294/19
295Mr. SerapJangbu Sherpa (Khumjung) LT295/19
296Dr. NeemiLama Sherpa (Boudha) LT296/19
297Mr. Mingmar Sherpa (Bigu) LT297/19
298Mrs Doma Sherpa (Bigu) LT298/19
299Mr. Dawa Chhiring Sherpa (Bigu) LT299/19
300Mr. Phurba Lama Sherpa (Bigu) LT300/19
301Mr. LakpaT. Lama (Tatopani) LT301/19
302Mr. Ang Gyaljen Sherpa (Kharikhola Solukhumbu) LT302/19
303Mr. Tsering Lhakpa Lama (Jambuk) LT303/19
304Mr. Arbin Tshering D. Sherpa (Khumjyung) LT304/19
305Mr. Karma Lama (Boudha) LT305/19
306Mrs. Lhakpa Doma Sherpa (Mopung) LT306/19
307Justin Sherpa (Cheskam Solu) LT307/19
308Pemba Gelu Sherpa (Loding) LT308/19
309Ang Pema Sherpa (Kathmandu) LT309/19
310Ngima Tengee Sherpa (Kalopul ktm) LT310/19
311Mr. Nawang Nurbu Lama (Garma Solu) LT311/19
312Mr. AngPasang Lama (Dolakha) LT312/19
313Mr. Ngawa Dawa Sherpa (Dolakha) LT313/19
314Mr. Tsheten Sherpa (Tapting) LT314/19
315Mr. Tenzin Nuru Sherpa (Thame) LT315/19
316Mr. Pasang Sherpa (Fera) LT316/20
317Mr. Mingmar Sherpa (NP) LT317/19
318Mr. Kalden Lama LT318/19
319Mr. Phurba Sherpa Khambache (Serga Bagam) LT319/19
320MissChhoti Sherpa Khambache (Serga Bagam) LT320/19
321MissYeshi FSherpa (Solu-Kerung) LT321/20
322Mr. Lhakpa Sonam Sherpa (Chulemu Solu) LT322/20
323MissJetsun Chodron Sherpa (Loding, Solu) LT323/20
324Mr. Tenzin Jamphel Sherpa (Loding, Solu) LT324/20
325Mr. Pemba Lama LT325/20
326Mr. Pasang Kaji Sherpa (Garma, Solu) LT326/20
327Mr. Dorjee Sherpa (Chhangmitena) LT327/20
328Ms. Maya LSherpa (Kalengpung) LT328/20
329Mr. Pempa Sherpa (Ramechap, Bhandar) LT329/20
330Mr. Sarki Sherpa (Solu) LT330/20
331Mr. Pemba Nima Sherpa (Okhaldhunga) LT331/20
332Mr. Phurpa Lhamu Sherpa (Tatopani chagam) LT332/20